Cardinal Theme

ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک)

جدید سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی، دیوارهای برشی مرکب است که شامل یک لایه ورق فولادی نازک به همراه پوششی از بتن آرمه در یک یا دو طرف ورق فولادی میباشد. دیوار برشی مرکب هم در سازههای نوساز و هم برای تقویت سازههای موجود در جهان، به خصوص کشورهای زلزلهخیز مورد استفاده قرار میگیرد. علیرغم رفتار مناسب و مزایای آن استفاده از دیوار برشی مرکب هنوز به صورت گسترده در جهان رواج نیافته است که دلیل عمده آن عدم وجود تحقیقات کافی در این زمینه میباشد. با این وجود، مقاومت بالا، شکل پذیری عالی و ظرفیت اتلاف انرژی بیشتر این سیستم در کنار اقتصادیتر بودن آن در مقایسه با سایر سیستمهای موجود به اثبات رسیده است. در این تحقیق برای اتصال پوشش بتنی به ورق فولادی از برشگیر ناودانی استفاده شده و اثر تغییر فواصل بین برشگیرها و نحوهی قرارگیری آنها بر رفتار دیوارهای برشی مرکب مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین سختی برشی، شکلپذیری، تغییر شکل خارج از صفحه و استهلاک انرژی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیلها حاکی از آن است که افزایش فاصله ی بین برشگیرها باعث کاهش سختی و افزایش تغییر شکل جانبی دیوار تا هشتاد درصد شده و تغییر شکلهای خارج صفحه ورق فولادی تا سه برابر کاهش می یابد.


علی نیکخو
سید مهدی رنجبر گل
رحمان جعفری