علی نیکخو

رتبه علمی: دانشیارتلفن:

02144238171-5

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
رفتار شناسی سازه های هوشمند تحت اثر بارهای دینامیکی، کنترل فعال سازه های پارامتر پیوسته تحت اثر بارهای متحرک، برازش غیرخطی رفتار سیستمهای سازه ای تحت اثر بارهای دینامیکی، رفتارشناسی دینامیکی پلهای راه آهن قطارهای سریع السیر، پایش سلامت و پردازش سیگنال سازه های پل تحت اثر بارهای متحرک

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
عمران - سازه

دکتر علی نیکخو

رتبه: دانشیارتلفن:

02144238171-5

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
رفتار شناسی سازه های هوشمند تحت اثر بارهای دینامیکی، کنترل فعال سازه های پارامتر پیوسته تحت اثر بارهای متحرک، برازش غیرخطی رفتار سیستمهای سازه ای تحت اثر بارهای دینامیکی، رفتارشناسی دینامیکی پلهای راه آهن قطارهای سریع السیر، پایش سلامت و پردازش سیگنال سازه های پل تحت اثر بارهای متحرک

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
عمران - سازه

سوابق اجرایی

مدیر گروه عمران، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 89-91

سرپرست گرایش زلزله، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 91 تا کنون

سرپرست گرایش سازه، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 93 تا کنون

سرپرست گرایش سازه در مقطع دکتری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 93 تا کنون


تحصیلات

  • کارشناسی ، 1379 ، عمران - عمران ، صنعتی اصفهان
  • کارشناسی ارشد ، 1381 ، عمران - سازه ، صنعتی شریف
  • دکتری ، 1387 ، عمران - سازه ، صنعتی شریف

مقالات مجله‌ای


لیست تدریس